" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

KASARAGOD TRAINERS

MUHSINA P M

Cherkala , Kasargod Dist.

LABEEB BASIL

Korakkode south, Kasaragod Dist.

PRASEETHA K

Nileswer, Kasargod Dist.

C.V. SATHEESH

Madakkal, Kasargod Dist.

JAYAN K

chamayam Thervayal Po Nileshwar PIN 671 314