" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

PALAKKAD TRAINERS

UNNIKRISHNAN P

'Sukrutham' Akathethara, Palakkad (dt) District

BABY A

P O Mannur Palakkad Dist.

Capt. KRISHNAKUMAR P

Kalladippatta, Palakkad Dist.

DINESH SANKARAN

Thalakkasseri , Palakkad Dist

SHERIF ATHANICKAL

Pattambi , Palakkad Dist

SANKARANUNNI MK DTM

Koottanad, Palakkad Dist.

P. JAGATHY

West Yakkara , Palakkadu Dist.