" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

ALAPPUZHA TRAINERS

SONU GEORGE

Thevalapurathu House Kannamangalam Mavelikara,Alappuzha

SAJITH. V

Narayanamandiram, Kodamthuruth, Kuthiathode.p.o Cherth alai, Pin-688533.

LABEEBA IBRAHIM

Arookutty, Alappuzha Dist.

RADHEESH KUMAR. N.G

Vayalar, Alappuzha Dist.

MANOJ KRISHNESWARY

Krishneswary Asramam Ward Avalookkunnu Post Alappuzha 688006