" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

KANNUR TRAINERS

Vini P

"Naveena" Kavumbhagam P O Thalassery 670649 Kannur district

Anuvinda Balan

Sreevihar, Pinarayi PO, Thalassery, Kannur-670741

MARIA VARGHESE M

Alathody House, Embate, Pariyaram P O, Kannur 670502

SIJI JOSE

sreekandapuram,kannur

Nini Sidhardhan

Address.- c/o Dr Guruprasad Kallamarukunnel, Gandhinagar street 1 Pushpagiri Thaliparamba Kannur

Muhammad Rishad cot

Mayan villa, Anikery, keechery(po) Mattannur - kannur 670702

BALAGOPALAN K R

CHAPPARAPADAVU,KANNUR Dist

JANAKI A

Mandalam, Kannur Dist.

NISHA T V

Payyannur , Kannur Dist.

SINDHU KUNNAPPALLI

Kankol, Kannur Dist.

RAJEEVAN.A

Panoor, Kannur Dist.

SUHAIL.M.K

Mullakkodi, Kannur Dist.

NOORJAHAN IQBAL

Mele Chovva Kannur Dist.

DEVAPRIYA

Kankol, Kannur Dist.

ITTY IPE KOSHY

Champad, Kannur Dist

CHANDRI. K

Champad, Kannur Dist.

VALSAMMA JOSE

Taliparamba, Kannur Dist.

RAJEEVAN T A

Payyannur, Kannur Dist.

LEENA KAMAL

Payyannur , Kannur Dist.

SUBHASH EDAVARAMBA

'SRAVANAM',MUYYAM P O, THALIPARAMBA, PIN 670142