" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

21 JUNE 2020

Online trainers Training

Event Overview

കേരളത്തിലെ No.1 ഓണ്‍ലൈന്‍‍‍ ട്രെയിനേഴ്സ്‍ ട്രെയിനിങ്ങ് ആയ ToTs ന്‍റെ എട്ടാമത്തെ ബാച്ച് 2020 ജൂണ്‍ 21ാം തീയ്യതി ആരംഭിക്കുന്നു. ‍‍‍‍

Where
When
21 JUNE 2020, 10: 0 AM
Capacity
100 persons

What you will learn from this event:

ഉടന്‍ വിളിക്കുക‍ 9447114001

  • Total package cost : Rs.0
  • Last date for registration : 2020-06-19

Mentor and coach by:

Sudas Kannoth